โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย สพม.ขอนแก่น

ITA


ITA 2022 (INTEGRIY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT)     

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OPEN DATA INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT: OIT) 

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน (O1-O9)

   01 : โครงสร้างหน่วยงาน
 
 02 : ข้อมูลผู้บริหาร
   03 : อำนาจหน้าที่
   04 : แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
   05 : ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
   06 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
          - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

          
พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
          - พรบ. การศึกษาแห่งชาติ (ฉ.2) พ.ศ.2545
         
- พรบ. การศึกษาแห่งชาติ (ฉ.3) พ.ศ.2553 
          - พรบ. การศึกษาแห่งชาติ (ฉ.4) พ.ศ.2562

          - พรบ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
          - พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
          - พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉ.2) พ.ศ.2553
         
พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉ.3) พ.ศ.2562
              - พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
             
- พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉ.2) พ.ศ.2551
          - พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉ.3) พ.ศ.2553
         
 
- พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉ.4) พ.ศ.2562
          - พรบ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
          - พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

    O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์
    O8 : Q&A
    O9 : Social Network

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน (O10-O17)
  O10 : แผนดำเนินการประจำปี
   O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
   O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   O13 : มาตรฐานการปฏิบัติงาน
           
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการ
           - คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
           - คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงบประมาณ
           - คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารทั่วไป         

   
O14 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
           
- คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2565

    O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
    O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
    O17 : E-Service

            - เว็บไซต์โรงเรียน
            - ระบบแจ้งเหตุ MOE Safety Center
            - ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (Student Care)
            - ระบบจัดการข้อมูลการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (SGS)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ (O18-O24)
   O18 : แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
    O19 : รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

    O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
    O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
    O22 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
    O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
    O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O25-O28)
    O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    O26 : การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส (O29-O33)
    O29 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
    O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
    O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต
    O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

     
O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต (O34-O41)
    O34 : นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
            - เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียน ภาษาไทย
            - เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียน ภาษาอังกฤษ
            - No Gift Policy
    O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

    
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
    O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
    O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
    O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
    O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
    O42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในถานศึกษา

    O43 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา

 

ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้
^